Integritetspolicy

Som kund hos IL Elektronik AB  (nedan kallat företaget) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

IL Elektronik AB
Edholmsgatan 15, 593 61 Västervik

Dataskyddsombud är:

Bo Erenmo
0490-344 00

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på 0490-344 00. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Cookies

Webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda webbplatsen som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på webbplatsen kan IP-adresser sparas i våra databaser när det gäller köp eller kontakt med oss.  Webbplatsen har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på webbplatsen sluta att fungera korrekt.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Ev marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.

 Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Vid beställning i företagets webbshop sparas inga betalningsuppgifter från dig som kund. Vi samlar ej in några kortuppgifter osv då betalning sker mot faktura när vi kommit överens. Ett kundkonto skapas i webbshoppen för att vi skall kunna ta kontakt med dig angående ordern.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

–   Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
–   Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
–   Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
–   Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.
–   När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på 0490-344 00

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.